پیش نیاز استفاده از دستیار اینستاگرامجواب کوتاه: یک هفته از ساخت پیج تان گذشته باشد، عکس پروفایل و حداقل 6 پست داشته باشد.

جواب تفصیلی: برای استفاده از ربات هوشمند اینستاگرام حداقل باید یک هفته از ساخت پیج اینستاگرام تان گذشته باشد. پیج حداقل 6 پست در آن منتشر شده باشد و عکس پروفایل داشته باشید. در ادامه سرعت فعالیت ربات را روی گزینه کم قرار دهید و پس از گذشت چند روز از فعالیت ربات اینستاگرام سرعت آن را روی متوسط و در ادامه زیاد قرار دهید.

به این ترتیب فعالیت تبلیغاتی و جذب فالوور که ربات انجام می دهد، از نظر اینستاگرام غیرطبیعی نخواهد بود و اعمال محدودیت از سوی این برنامه همراه نخواهد شد.